Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden vindt u onze huisregels, informatie over onze betalingscondities- en voorwaarden, een aanduiding naar ons privacy reglement, een verwijzing naar onze klachtenregeling en uw rechten en plichten.

Huisregels

 1. Neem bij het eerste bezoek uw identificatiebewijs (rijbewijs is ook voldoende) en verzekeringspas mee.
 2. Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.
 3. In onze praktijk wordt gewerkt volgens de richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
 4. U dient zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatoens)normen en -waarden. Het management behoudt zich het rechts voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot de praktijk te ontzeggen.
 5. De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen.
 6. Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.
 7. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie en/of brandweer) op te volgen.
 8. Gelieve de oefenzaal met schoeisel te betreden welke u niet buiten draagt. Een handdoek bij gebruik van trainingsapparatuur is verplicht.
 9. U bent vrij in de keuze van fysiotherapeut. Onze fysiotherapeuten hebben een eigen specialisatie en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor bijvoorbeeld manuele therapie, oedeemtherapie, oefentherapie of sportfysiotherapie.
 10. Afspraken en veranderingen van afspraken kunt u telefonisch (040-2424464) of per e-mail (info@fysiotherapieachtsebarrier.nl) regelen.

Betalingscondities en voorwaarden

 1. Indien u verzekerd bent voor fysiotherapie declareren wij uw behandelingen rechtstreeks bij u zorgverzekeraar. Fysiotherapie Achtse Barrier heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst.
 2. Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars (met uitzondering van een aantal chronische indicaties). Een (beperkte) vergoeding zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk voor de vergoeding in uw polisvoorwaarden. Als u over uw limiet van behandelingen komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen, waarvoor u een factuur ontvangt van ons. Fysiotherapie Achtse Barrier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent.
 3. Mocht u niet verzekerd zijn voor fysiotherapie en deze wel nodig hebben, dan kunt u zich laten behandelen op eigen rekening, zie onze tarieven. Hiervoor ontvangt u een factuur van ons.
 4. De factuur dient u binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.
 5. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan ontvangt u een aanmaning waarna u nog eens 14 dagen de tijd hebt om te betalen.
 6. Na het verstrekken van de tweede betalingstermijn treedt verzuim in en is Fysiotherapie Achtse Barrier vrij in incassomaatregelen te nemen. Alle kosten die gemaakt worden ten behoeve van de incasso, waaronder ook gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen te laste van u als debiteur en worden bij het oorspronkelijke factuurbedrag geteld.
 7. Afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd kunnen in rekening worden gebracht.

Privacy Reglement
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Klachten
Fysiotherapie Achtse Barrier streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten bij uw wensen en verwachtingen. Mocht u onverwacht niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag. U kunt uw klacht persoonlijk aangeven bij uw behandelaar of bij de receptie. Uw klacht kunt u ook schriftelijk kenbaar maken per e-mail of door deze in de klachtenbus naast de ingang te doen.
De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Achtse Barrier staan ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Mochten wij u klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen of wilt u uw klacht melden bij een onafhankelijke partij dan kunt u dit doen bij het KNGF. Zij beschikken over onafhankelijke (gratis toegankelijke) klachtenfunctionarissen om samen met u de klacht ‘in vertrouwen’ te bespreken en naar een passende oplossing te zoeken. Zie hiervoor onze klachtenregeling.

Rechten en plichten
De rechten en plichten van een fysiotherapeut en u als patiënt staan vermeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Zowel onze fysiotherapeuten als u als patiënt zijn verplicht zich hieraan te houden.

Rechten en plichten van de fysiotherapeut:

Rechten en plichten van u als patiënt: